Journal archive for Google Scholar Robot!

Quarterly Journal of Applied Issues in Islamic Education

فصلنامه علمی پژوهشی مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامیVolume 7, Number 1 (2022-3)


The Status of Spiritual Health in 'Heavenly Gifts' Textbooks in the Elementary School
جایگاه سلامت معنوی در کتاب های هدیه های آسمانی دوره ابتدایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Analysis of the Additive and Regressive Effects of "Interest “on Individual’s Critical Thinking Ability from the Viewpoint of the Islamic Traditions
واکاوی برآیندی آثار فزاینده و کاهنده "علاقه" در تفکر انتقادی از دیدگاه روایات اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identifying the Components of Economic Education in the Holy Quran and the Extent of its Reflection in Superior Documents
شناسایی مولفه های تربیت اقتصادی در قرآن کریم و میزان انعکاس آن در اسناد بالادستی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Theistic education of science from the attitude dimension of learning as a solution to integrate religious education with science education in the National Curriculum
آموزش خداباورانه علم در ساحت نگرش به مثابه راه حلی برای تلفیق تعلیم و تربیت دینی با آموزش علوم تجربی در برنامه درسی ملی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Duties and Roles of Education in Promotion of Friendship and Brotherhood among Islamic Denominations and its Principles
وظیفه‌مندی و نقشهای آموزش و پرورش در ترویج دوستی و برادری میان مذاهب اسلامی و مبانی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Representation of Experience of Self-Care in High School Students: A Phenomenological Study
بازنمائی ادراک و تجربه خود مراقبتی در دانش آموزان دوره دوم متوسطه: مطالعه ای به روش پدیدارشناختی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 4 (2021-12)


Designing the Main Lines of the Educational Package of "Ethics based on Moral Intuition with Considerations of Moral Disengagement" and its Validation for High Senior School Students
طراحی خطوط اصلی بسته آموزشی «اخلاق مبتنی بر شهود اخلاقی با ملاحظات گسست اخلاقی» و اعتباریابی آن برای دانش‌آموزان متوسطه دوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Thematic Memorization of the Quran on Self-efficacy of the Female Students: (Case Study: Junior High School Girls in the Farahan City)
تاثیر حفظ موضوعی قرآن بر میزان خودکارآمدی دانش‌آموزان دختر متوسطه اول شهرستان فراهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Teaching through Peers in Motivational Beliefs and Learning the Heavenly Messages Course of Six Grade Male Students in Farahan City in the Educational Year of 2019-2020
اثربخشی روش تدریس همتایان برمیزان باورهای انگیزشی و یادگیری درس هدیه‌های آسمان دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی شهر فراهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Bottlenecks and Problems of Executing the Project of Martyr Behnam Mohammadi and Providing the Solutions for Its Improvement
بررسی تنگناها و مشکلات اجرایی طرح شهید بهنام محمدی و ارائه راهکارهای ارتقاء آن (مطالعه موردی استان زنجان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing a Model of the Citizenship Education for the Primary School Students Based on the Components of the School of Islam
طراحی الگوی تربیت شهروندی برای دانش آموزان دوره ابتدایی، برآمده از مؤلفه های مکتب اسلام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Teaching the Strategy of Religious Coping with Patience in a Group Method on Teachers’ Problem-Solving Skills
اثربخشی آموزش راهبرد مقابله مذهبی صبر به شیوه گروهی بر مهارت حل مساله دبیران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 3 (2021-12)


Analysis of the positive and negative psychological manifestations of virtuous benevolence to "others" in Transformation documents of education
واکاوی نمودهای روانی – اجتماعی احسان فضیلت مدارانه به "دیگران" در اسناد تحولی آموزش و پرورش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Organizational Identity and Academic Optimism with the Mediating Role of Organizational Image in the Islamic Schools in Tehran
رابطه بین هویت سازمانی و خوش‌بینی تحصیلی با نقش میانجی تصویر سازمانی در مدارس اسلامی شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identifying the Components of the Islamic Schools Teachers’ Educational-Behavioral Evaluation: A Case study of Tollou Schools in Tehran (a Qualitative Study)
شناسایی مؤلفه‌های ارزیابی آموزشی-رفتاری معلمان و دبیران مدارس اسلامی: مورد مطالعه مدارس طلوع شهر تهران (یک مطالعه کیفی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effective Factors on Academic Motivation and Its Level in the First-Level Seminary Students in the Mashad Howzeh
بررسی میزان و عوامل مؤثر بر انگیزش تحصیلی طلاب سطح یک حوزه علمیه مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Phenomenological Study on the Drivers and Challenges of Observing Chastity in the Male-Students in Ferdowsi University
بررسی پدیدارشناسانۀ پیشران‎ها و چالش‎های رعایت عفاف در دانشجویان پسر دانشگاه فردوسی مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analyzing the Content of the Amozesh Qur’an (Qur’an Teaching) and Hadiye Asemani Textbooks, and the Content on the SHAD (software) for Game and Gamification
تحلیل محتوای انواع بازی و بازی وارسازی (گیمیفیکیشن) در کتاب های درسی قرآن و دینی دوره ابتدایی و محتوای رسمی این دروس در اپلیکیشن شاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 2 (2021-7)


The comparative study and design of a conceptual model of media literacy based on transformational documents of Iranian education
مطالعه تطبیقی و طراحی الگوی مفهومی سواد رسانه‌ای مبتنی بر اسناد تحولی آموزش و پرورش ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Explanation of Spiritual Education for Children (S4C) with an Emphasis on the Theoretical Foundations of Fundamental Transformation in the Formal Public Education System of Iran and Examining E-learning Opportunities and Challenges for it
تبیین تربیت معنوی برای کودکان با تأکید بر مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تربیت رسمی عمومی ایران و بررسی فرصت‌ها و چالش‌های یادگیری الکترونیکی برای آن؛
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review of the Content of the Quran Textbooks for the Junior High School Based on the Parameters of Islamic Approach in Moral Education
بررسی محتوای کتابهای درسی قرآن دوره متوسطه اول بر اساس شاخصهای رویکرد اسلامی در تربیت اخلاقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Content Analysis of the School Textbooks from the Viewpoint of the Aesthetic Dimensions with an Emphasis on the Qur’anic Beauties
تحلیل محتوای کتاب‌های درسی به لحاظ میزان توجه به ابعاد زیبایی‌شناسی با تأکید بر زیبایی‌های قرآنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing and Explaining the Organizational Justice Model with the Islamic Values Approach in Iranian Education Organization
طراحی و تبیین مدل عدالت سازمانی با رویکرد ارزش‌های اسلامی درسازمان آموزش و پرورش ‌ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Cognitive-Behavioral Therapy with an Islamic Approach on Female High School Students’ Social Anxiety
بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری با رویکرد اسلامی بر اضطراب اجتماعی دانش‌آموزان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 1 (2021-5)


The Effect of the Thematic Memorization of the Qur’an on the Students’ Self-Regulation in Farahan
تاثیر حفظ موضوعی قرآن بر خودتنظیمی دانش‌آموزان دختر شهرستان فراهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Representing the Lived Parents’ Experience of How to Answer the Religious Questions of Their Primary School Children
بازنمایی تجربه زیسته والدین از چگونگی پاسخ‌دهی به سؤالات دینی فرزندان مقطع ابتدایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Validating the Talent Management Model of Elementary School Teachers in the Formal and Public Education System of Iran Based on the Fundamental Reform Document of Education in the Islamic Republic of Iran
اعتباریابی مدل مدیریت استعداد معلمان ابتدایی در نظام آموزش و پرورش رسمی و عمومی ایران براساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Explaining the Parents’ Attitudes toward the Children with Disabilities Based on Religious Belief and Social Support: the Mediation of Marital Satisfaction
تبیین نگرش والدین نسبت به فرزند معلول براساس باور مذهبی و حمایت اجتماعی: میانجی گری رضایت زناشویی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relation between parent-child relationships with religious identities in students: The moderating role of gender
بررسی روابط والد فرزندی با هویت دینی در دانشجویان : نقش تعدیل‌کننده جنسیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing an Optimal Pattern for Religious Education Curriculum at a Preschool
طراحی الگوی مطلوب برنامه درسی تربیت دینی در دوره پیش دبستانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 4 (2020-12)


Identifying and Validating the Characteristics of the Physical Environment of Schools Based on the Islamic Architecture and from the Educational Educators’ Perspective
شناسایی واعتباریابی ویژگی های فضای کالبدی مدارس بر اساس معماری اسلامی و از دیدگاه مربیان پرورشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identifying the Motivating Components of the Khamsa ʻAshar Supplication on Students’ Intimate Relationship with Allah
شناسایی مولفه‌های انگیزه‌بخش مناجات خمسه عشر بر انس دانش‌آموزان با خدا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Religious Attitude and Academic Performance; the Mediating Role of Academic Stress in the Students of Guilan University
رابطه نگرش دینی با عملکرد تحصیلی؛ نقش میانجی تنیدگی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Basics, Goals and Principles of Students' Religious Education Based on the Acceptance of the Hermeneutic Circulation between Thoughts, States and Sctions in Transcendental Philosophy
مبانی، اهداف و اصول تربیت‌دینی دانش‌آموزان مبتنی بر پذیرش دورهرمنوتیک میان افکار، احوال و اعمال در حکمت متعالیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Explaining the Iranian-Islamic University Idea in Higher Education Evolutionary Documents of Islamic Republic of Iran
تبیین ایده دانشگاه ایرانی- اسلامی در اسناد تحولی آموزش عالی جمهوری اسلامی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Qualitative Study of the Sharing Model in Counseling with Islamic Approach and its Role in the Stability of the First, Second and Third Types of Changes in Clients
مطالعه کیفی الگوی سهم گذاری در مشاوره با رویکرد اسلامی و نقش آن در پایداری تغییرات نوع اول، دوم و سوم مراجعان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 3 (2020-11)


Designing and validating the moral education model in the elementary of the educational system of the Islamic Republic of Iran
طراحی و اعتبار سنجی الگوی تربیت اخلاقی در دوره ابتدایی نظام آموزشی جمهوری اسلامی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Structural Relationships of the Islamic Lifestyle and the Academic Success with the Mediation through Adaptation to School
روابط ساختاری سبک زندگی اسلامی و موفقیت تحصیلی با واسطه‌گری سازگاری با مدرسه در دانش آموزان دوره‌ متوسطه‌ دوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Mothers’ Parenting Styles and the Identity Base and Religiosity of Female Students in Senior High School
بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری مادران با پایگاه هویت و دینداری دانش آموزان دختران دوره متوسطه دوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Model of the Structural Relationships between Religious Identity and Social Capital with the Quality of Life: the Mediating Role of Self-Differentiation
بررسی مدل روابط ساختاری بین هویت دینی و سرمایه اجتماعی با کیفیت زندگی: با آزمون نقش واسطه ای تمایزیافتگی خود در دانشجویان دانشگاه ارومیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Providing an Iranian-Islamic Model for a Happy School in the Elementary Education System in Iran
شناسایی مولفه‌های مدرسه شاد در نظام آموزش ابتدایی ایران بر مبنای فرهنگ ایرانی– اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Training Spiritual Intelligence on Responsibility among the Junior High School Female Students in Qom in School Year 2019-2020
تأثیر آموزش هوش معنوی بر مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه اول شهر قم در سال 99-1398
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 2 (2020-10)


The Structural Relationship between Social Intelligence and Self-Differentiation Mediated by the Teachers’ Religiosity
روابط ساختاری هوش اجتماعی و خودمتمایزسازی با واسطه‌گری دین‌داری معلمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Positive Psychotherapy on Improving Psychological Adjustment of the Students with Suicidal Ideation: With an Emphasis on Religious Teachings
اثربخشی روان درمانی مثبت گرا با تأکید بر آموزه های دینی بر بهبود سازگاری روانشناختی دانش آموزان دارای افکار خودکشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Preparation and Evaluation of Validity and Reliability Indices of High School Students’ Ethical Behavior Rating Scale
آماده سازی، و بررسی شاخص‌های روایی و پایایی مقیاس درجه‌بندی رفتار اخلاقی دانش آموزان دوره متوسطه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of the Citizenship Skills Training on the Citizenship Rights Awareness and Practice on These Rights in the First-Grade Junior High School Students according to Law Thesis of Imam Sajjad (as)
اثربخشی آموزش مهارت‌های شهروندی مبتنی بر رساله حقوق امام سجاد (ع) بر آگاهی از حقوق شهروندی و عمل به آن در دانش‌آموزان متوسطه اول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Place of the Components of the Jihadi Education in the First-Grade Junior High School Textbooks
بررسی جایگاه مولفه های تربیت جهادی در کتاب های درسی دوره متوسطه اول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Thematic Analysis of Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn and Developing and Investigating the Validity and Reliability of the Islamic-Iranian Moral Intelligence Scale from the Viewpoint of Imam Mohammed al-Ghazali
تحلیل مضمون کتاب احیاء علوم الدین و ساخت و بررسی اعتبار و پایایی مقیاس هوش اخلاقی براساس دیدگاه امام محمد غزالی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 1 (2020-5)


Developing A Political education Curriculum Model based on the social-political education dimension of Fundamental Transformation Document of Education For Iranian Junior High School students
ارائه مدل برنامه درسی تربیت سیاسی بر اساس ساحت تربیت اجتماعی – سیاسی سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش برای دانش‌آموزان دوره متوسطه اول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Requirements of organizational support perceived in Saleh School in the Education Transformation Document
الزامات حمایت سازمانی ادراک شده در مدرسه صالح در سند تحول آموزش و پرورش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of the Practice of Islamic norms by high school male students from the viewpoint of teachers and school principals and providing practical solutions
بررسی میزان عمل به هنجارهای اسلامی توسط دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه از دیدگاه معلمان و مدیران مدارس و ارایه راهکارهای عملی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing a Model of Religious Education Strategies for Preschool Children in the Family (Mixed Research (
طراحی مدل راهبردهای آموزش مذهبی کودکان پیش دبستانی در خانواده (پژوهشی آمیخته)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between the Parent's and Teachers' Spiritual Intelligence and Happiness of Elementary School Students: Mediating Role of Students' Spiritual Well-Being
رابطه بین متغیرهای هوش معنوی والدین و معلمان و شادکامی دانش‌آموزان دوره ابتدایی: نقش واسطه‌گری بهزیستی معنوی دانش‌آموزان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Teaching Planning Based on Spirituality and Islamic Teachings on Anxiety and Academic Resiliency of Students
اثربخشی آموزش برنامه مبتنی بر معنویت وآموزه‌های اسلامی بر اضطراب و تاب‌آوری تحصیلی دانش‌آموزان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 4 (2019-12)


Identifying and Explaining the Concept of Media Literacy and the Related Educational Goals with Emphasis on the Holy Quran
شناســایی و تبیین مفهوم سواد رسانه ای و اهداف تربیتی مربوطه با تأکید بر قرآن کریم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Internal and External Religious Orientations on the Goals and Aspirations of Students' Lives (Case study of Students in Allameh Tabatabai University)
نقش جهت‌گیری‌های مذهبی درونی و بیرونی بر اهداف و آرزوهای زندگی دانشجویان (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Promotion of the first high school students' moral intelligence in the work and technology lesson
ارتقاء هوش اخلاقی دانش‌آموزان متوسطه اول در درس کار و فنّاوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Model of Environmental Etiquette and Explaining the Environmental Education Objectives Based on Islamic Perspective of "Mother Earth"
مدل ادب محیط زیست و تبیین اهداف آموزش محیط زیست بر اساس دیدگاه اسلامی «مادر بودن زمین»
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Teaching Philosophy to Adolescents on Development of Aesthetic Beliefs and Moral Judgments of High School Students through Philosophical Community of Inquiry
اثربخشی آموزش فلسفه به نوجوانان بر پرورش باورهای زیبایی شناختی و قضاوت های اخلاقی دانش آموزان دوره متوسطه: به روش حلقه کندوکاو فلسفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Teaching Religious-Based Spiritual Concepts on Hope in Children
اثربخشی آموزش مفاهیم معنوی با محوریت مذهب بر امید کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 3 (2019-12)


The effect of teaching through conceptual change model on the attitude of 10th-grade female high school students toward death
تأثیر آموزش با مدل تغییر مفهومی بر نگرش به مرگ در دانش آموزان دختر پایه دهم دوره متوسطه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Explanation of spiritual deprivations (on the basis of Islamic mystical teachings) in training students and meeting their needs from Rumi’s viewpoint to the realization of Hayat-e Tayyebeh
تبیین نابرخورداری های معنوی (بر گرفته از آموزه های تربیت عرفانی اسلامی) در تربیت و مواجهه با نیازمتربی از دیدگاه مولانا در راستای تحقق حیات طیبه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

How parents habitualize prayer in their adolescent children: Developing an optimal model through grounded theory approach
مطالعه چگونگی نهادینه کردن نمازخوانی فرزندان نوجوان توسط والدین: ارائه مدل مطلوب با رهیافت گراندد تئوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The pattern of punishment based on the Quranic verses and Imam Ali's seerah educational organizations
الگوی تنبیه بر اساس آیات قرآنی و سیره علوی در سازمان‌های آموزشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A wisdom-based leadership model from an Islamic perspective for educational organizations
الگوی رهبری حکمت محور از منظر اسلام در سازمان های آموزشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of happiness components in Islam and its validation to create and develop happy schools
واکاوی مولفه‌های شادی در اسلام و اعتباریابی آن با هدف ایجاد و گسترش مدارس شاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 2 (2019-9)


Introducing a Grounded Theory for Explaining the Current Processes of Moral Training for the Secondary School Students of Tehran City
ارائه نظریه داده بنیاد برای تبیین فرایندهای جاری تربیت اخلاقی در مدارس متوسطه شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Principles of "Interpersonal Communication" Based on Allameh Helli's View and Its Educational Implications
اصول «ارتباطات میان فردی» بر اساس دیدگاه علامه حلی و استخراج دلالت های تربیتی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Religious Education of Secondary School Students: A Case Study in Shiraz City
ارزیابی تربیت دینی دانش آموزان دوره دوم متوسطه: مطالعه موردی شهر شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Explanation of Factors Influencing Students' Responsibility Based on the Rights Treatise of Imam Sajjad (PBUH), with an Emphasis on the Role of School
تبیین عوامل مؤثر بر مسئولیت‌پذیری دانش آموزان بر اساس رساله حقوق امام سجاد (ع) با تأکید بر نقش مدرسه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Islamic Spirituality Therapy on Anger in Adolescents
اثربخشی معنویت درمانی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی بر خشم نوجوانان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determine the strategies for improving the efficiency of the general education of the Quran (reading, recite, comprehend, meaning)
تعیین راهبردهای ارتقاء بهره‌وری آموزش عمومی قرآن (روخوانی، حفظ، درک معنا و انس)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 1 (2019-3)


The Effectiveness of an Educational Package for an Islamic and Activity-based Method of Training Life Skills on the Moral Intelligence of Elementary School Girls
اثربخشی بسته آموزشی، پرورش مهارت‌های زندگی مبتنی بر مبانی اسلامی با روش فعال بر هوش اخلاقی دانش آموزان دختر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of University Students’ Psychological Capital Components from Islamic Perspective
شناسایی مولفه های سرمایه های روانشناختی دانشجویان از دیدگاه اسلام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Analysis of the Components of Extra-Role Behavior in Educational Organizations with an Emphasis on the Educational Teachings of Islam
رفتار فرانقشی در سازمان‌های آموزشی، تحلیل تطبیقی مولفه ها با تاکید بر آموزه های تربیتی اسلام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factor Structure Test and Internal Consistency Measurement of a Questionnaire about the Educational Factors Affecting Religious Education of Students
آزمون ساختار عاملی و سنجش همسانی درونی پرسشنامه عوامل آموزشی مؤثر بر تربیت دینی دانش‌آموزان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Priority of the Encouragement Approach in Education Based on the Verbal Prioritization and Postponement in the Quran and Providing Quranic Methods for its Application in the Official and Public Education of Iran
اولویت رویکرد تشویق در تعلیم و تربیت بر اساس تقدیم و تأخیرهای لفظی قرآن و ارائه روشهای قرانی برای تحقق آن در آموزش و پرورش رسمی و عمومی کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Critical Evaluation of the Dimensions and Components of Soft Power of the Islamic Republic of Iran in the Fundamental Reform Document of Education
نقد و ارزیابی جایگاه ابعاد و مولفه های قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 4 (2018-12)


Textbook Content Analysis of the Second Course of Primary Education on the Basis of Islamic Economic Teachings
بررسی محتوای کتاب‌های درسی دوره دوم ابتدایی بر مبنای تربیت اقتصادی از دیدگاه اسلام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Factors Affecting Religious Education of Kashan University Students
بررسی عوامل مؤثر بر تربیت دینی دانشجویان دانشگاه کاشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Explaining the Concept of Speech Discipline in Holy Quran and Extracting Its Implicit Implications in Speech Training of Learners
تبیین مفهوم انضباط گفتاری در قرآن و استخراج دلالت‌های ضمنی آن در تربیت گفتاری یادگیرندگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Kashan Seminary Educational System on the Basis of CIPP Model(Case Study: The First Level of Kashan Seminary)
ارزشیابی نظام آموزشی حوزه علمیه کاشان با استفاده از الگوی CIPP (مورد مطالعه: سطح یک حوزه علمیه کاشان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Analysis Between Curriculum Guideline for Religion and Life Textbooks of the Upper Secondary Education, and Components of Islamic - Iranian Lifestyle
تحلیل تطبیقی راهنمای برنامه درسی دین و زندگی دوره متوسطه دوم با مولفه‌های سبک زندگی اسلامی – ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Presenting a Theoretical Model of Educational Justice in the Formal and Public Education System Based on the Epistemological Principles of Farabi Justice
ارائه الگوی نظری عدالت تربیتی در نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی براساس مبانی معرفت‌شناختی عدالت فارابی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 3 (2018-12)


Content Analysis of Heavenly Gifts Elementary Textbooks in Term of Concerns About Environmental Ethics
تحلیل محتوای کتاب‌های درسی هدیه‌های آسمان دوره ابتدایی از نظر توجه به اخلاق زیست محیطی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing a Framework for Sexual Education Curriculum on the Basis of Islamic Training Foundations
طراحی چارچوب برنامه درسی تربیت جنسی بر اساس مبانی تربیت اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Identification of Time Management Components from the Perspective of Islamic Teachings and Its Validation by School Principals
شناسایی مولفه‌های مدیریت زمان از منظرآموزه‌های اسلا‌می ‌و اعتبار بخشی آن توسط مدیران آموزشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Compilation And Validation of “Assessing The Amount of Tendency to Risk Taking in Iranian Young Students” Questionnaire Along the Realization of Religious Training Goals
تدوین و اعتباریابی پرسش‌نامه «سنجش میزان گرایش به خطرپذیری در دانش‌آموزان نوجوان ایرانی» در راستای تحقق اهداف تربیت دینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing the theoretical model of social monitoring for adolescent based on goals, basics, principles and methods achieved from Tafsir Al-Mizan
طراحی چارچوب نظری نظارت اجتماعی نوجوانان براساس اهداف، مبانی، اصول و روش‌های منبعث از تفسیر المیزان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Presenting an Educational Justice Model to Iran’s Education System
طراحی مدل عدالت آموزشی جهت نظام آموزش و پرورش رسمی و عمومی و اعتبار یابی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 2 (2018-8)


The Effectiveness of Spiritual Skills Training (Based on Teachings of Qur’an and Ahlul-Bayt) in Boosting Happiness and Psychological Capital of Students
بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های ‌معنوی(مبتنی برآموزه‌های قرآن کریم و روایات ائمه(ع)) بر شادکامی و سرمایه روان‌شناختی دانش‌آموزان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of the Dimensions and Components of Moral Education through a Social Approach and Developing a Conceptual Model for Elementary Education
شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های تربیت اخلاقی با رویکرد اجتماعی در دوره ابتدایی و ارائه مدل مفهومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Mediating Role of Personal Values in the Prediction of Sexual Abstinence Based on Mother-Daughter Relationship, Islamic Ethics, and Spiritual Intelligence among High School Girls in Isfahan
نقش واسطه‌ای ارزش‌های شخصی در پیش‌بینی خویشتن‌داری جنسی براساس رابطه مادر- دختر، اخلاق اسلامی و هوش معنوی دانش آموزان دختر شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Positive Thinking Skills Training Based on Islamic Teachings and Beliefs on Resilience and Psychological Well-Being of Mothers with Autistic Children
تاثیر آموزش مهارت‌های ‌مثبت‌اندیشی با تکیه بر منابع معنوی و اعتقادات دینی اسلامی در تاب‌آوری و بهزیستی ‌روان‌شناختی مادران دارای فرزند اوتیسم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Analysis of the Concept of Anger Management as a Moral Strategy in Sa’di’s Bustan to Identify its Implications for Moral Education of Students in the Formal, General Education System
تحلیل مفهوم مدیریت خشم در آموزه‌های تعلیمی سعدی نامه به عنوان یکی از راهبردهای تربیت اخلاقی دانش‌آموزان در نظام تربیت رسمی و عمومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Philosophical Mindset Training on Religious Attitudes and Life Skills of Elementary School Teachers
تاثیر آموزش ذهنیت فلسفی بر نگرش دینی و مهارت‌های زندگی معلمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 1 (2018-4)


A Comparative Study of Social Thinking in Allameh Tabataba'i and Lipman’s Views and its Implications for Philosophy for Children (P4C)
بررسی تطبیقی تفکر اجتماعی در اندیشه علامه طباطبایی و لیپمن و استخراج دلالت‌های آن در برنامه آموزش فلسفه برای کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of the Epistemological Foundations of Transcendent Theosophy and Extracting its Implications for Aesthetic Education (Cultural and Art Domains)
بررسی مبانی معرفت‌شناختی حکمت متعالیه و استخراج کارکردهای آن در تربیت زیبایی‌شناختی(حوزه یادگیری فرهنگ و هنر)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing Resistance Economy Content Framework to be Included in the Learning Areas of the National Curricula Based on the Guidelines of Islamic Revolution Leader Ayatollah Khamenei
تدوین چارچوب محتوای اقتصاد مقاومتی با تمرکز بر رهنمودهای مقام معظم رهبری برای ورود به حوزه های یادگیری در برنامه درسی ملی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Necessity of Paying Attention to the "Third Pole" in Religious Education and its Impacts on Educational Settings (Instructors, Learners and Classroom)
ضرورت توجه به "قطب سوم" در تربیت دینی و آثار آن بر فضای تربیتی (مربیان، فراگیران و کلاس درس)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Maktabalquran Preschool Educational Programs in Terms of Promoting Students’ Social Skills in Miandoab
بررسی اثربخشی آموزش های پیش دبستانی مکتب القرآن بر مهارت های اجتماعی دانش آموزان شهرستان میاندوآب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identifying Opportunities and Threats of Moral Education in High Schools from Teachers’ Perspective
بررسی دیدگاه دبیران دوره متوسطه پیرامون فرصت‌ها و تهدیدهای تربیت اخلاقی در نظام آموزشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 4 (2017-8)


The Lifestyle Informed by Teachings of Imam Reza (PBUH) and its Implications for the Iranian National Curricula in the Primary and Secondary Education
سبک زندگی در آموزه‌های تربیتی امام‌رضا(ع) و استخراج دلالت‌های آن در برنامه‌های درسی رسمی و عمومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Viewpoints of Social Studies Teachers on the Role of Social Studies Education in Promoting the Culture of Self-Sacrifice and Martyrdom among Students
بررسی دیدگاه دبیران علوم اجتماعی پیرامون نقش مطالعات اجتماعی در گسترش فرهنگ ایثار و شهادت در بین دانش آموزان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of a Conceptual Change Model of Instruction on Students’ Philosophical Understanding of Resurrection
تاثیر آموزش با مدل تغییر مفهومی بر میزان درک فلسفی مفهوم معاد در دانش‌آموزان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of PATHS (Promoting Alternative Thinking Strategies) Curriculum with an Islamic Approach on Respect, Empathy and Self-Control of Preschool Children
تأثیر آموزش برنامۀ ارتقاء راهبردهای تفکر چندجانبه(PATHS) بر احترام، همدلی و خویشتن‌داری کودکان پیش‌دبستانی با رویکرد اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Islamic-Oriented Happiness Training in Promotion of Psychological Well-Being and Religious Orientation among Senior High School Students in Kerman
بررسی اثربخشی آموزش شادی با رویکرد اسلامی بر بهزیستی روان‌شناختی و جهت‌گیری مذهبی دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوره دوم شهر کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Explaining Environmental Education Based on the Philosophical Foundations of Education in the Islamic Republic of Iran
تبیین تربیت زیست محیطی بر اساس فلسفه تربیت جمهوری اسلامی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 3 (2017-10)


he Role of Modeling Method of School Systems’ Staff and Administrators in Predicting Tehrani Female Students’ Religiosity
بررسی نقش روش الگویی کارگزاران نظام آموزشگاهی در پیش بینی دین داری دانش آموزان دختر شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of Spiritual Intelligence Training - with an Emphasis on the Quranic Teachings- on Reactions to Academic Stress and Academic Self-Efficacy among High School Boys in Shabestar
تاثیر آموزش هوش معنوی با تاکید بر آموزه های قرآنی، بر واکنش به استرس تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهرستان شبستر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Curriculum Rationales and Approaches for Self-Control Education of 7 to 14-Year-Old Students: A Phenomenograghic Study
آموزش خویشتن‌بانی به کودکان سنین 7 تا 14 سال؛ با کدام منطق و رویکرد؟ تحلیل نتایج یک مطالعه پدیدارنگارانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the ethical intelligence relationship with work conscience and organizational commitment with Emphasizing the Islamic approach of Meybod city school principals
بررسی رابطه هوش اخلاقی با وجدان‌کاری و تعهد سازمانی با تأکید بر رویکرد اسلامی در مدیران مدارس شهرستان میبد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Position and Role of Purification in Educational Discourses (Happiness Discourse, Health Discourse, Austerity Discourse and Quranic Discourse)
جایگاه و نقش تزکیه در گفتمان‌های تربیتی (گفتمان سعادت، گفتمان سلامت، گفتمان ریاضت و گفتمان قرآنی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Nature of Discourse Making of the Islamic Revolution’s Doctrines and Its Characteristics in the Curricula of the Educational System of the Islamic Republic of Iran
ماهیت گفتمان‌سازی آموزه‌های انقلاب اسلامی و ویژگی های آن در برنامه‌های درسی نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 2 (2017-11)


The Coverage of the Six Educational Domains of Fundamental Reform Document of Education in Primary School Social Studies Textbooks
بررسی میزان توجه به ساحت‌های شش‌گانه سند تحول بنیادین آموزش و پرروش درکتاب‌های درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Lifestyle of Mothers who Have Memorized the Quran and their Counterparts in Tehran
مقایسه سبک زندگی مادران حافظ قرآن و همتایان آنان در شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Life Skills Instruction (through Integration of Islamic Perspectives into Psychology) on Psychological Well-Being
اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی از منظر اسلام و روان‌شناسی بر بهزیستی روان‌شناختی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between the Use of Social Networks by Youths and their Participation in Religious Ceremonies
بررسی رابطه بین استفاده جوانان از شبکه‌های اجتماعی و شرکت در مراسم مذهبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Maternal Parenting Styles Grounded in Teachings of Islamic Education and Student Accountability
بررسی رابطه روش‌های تربیتی مادران با مسئولیت‌پذیری پسران (با تاکید بر آموزه‌های تربیت اسلامی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Presentation of a Theoretical Model of Intellectual Education for the Formal and Public Education System Based on the Epistemological Foundations of the Holy Qur’an
ارائه الگوی نظری تربیت عقلانی جهت نظام آموزش و پرورش رسمی و عمومی براساس مبانی معرفت‌شناختی قرآن‌کریم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 1 (2017-3)


High School Boys’ Experiences on the Pilgrimage to the Razavi Holy Shrine: A Phenomenological Study
تجربه دانش‌آموزان زائر دبیرستانی از زیارت حرم مطهر امام رضا (ع): مطالعه‌ای پدیدارشناسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of High School Students’ Perceptions of the Attainment of Religion and Life Curriculum Goals in the “Behavioral" domain
بررسی دیدگاه دانش آموزان پایه سوم دوره متوسطه پیرامون تحقق اهداف قلمرو "عمل و رفتار" برنامه درسی دین و زندگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Theoretical Model for Vocational Education Curriculum Based on the Philosophy of Education of the Islamic Republic of Iran
ارائه الگویی نظری در برنامه درسی آموزش حرفه‌ای براساس فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Adherence to Saying Prayers and Spiritual Intelligence in Mental Health of Tehrani High School Girls
بررسی نقش گرایش به اقامه نماز و هوش معنوی بر سلامت روانی دانش آموزان دبیرستانی منطقه 7 شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Content Analysis of the 7th Grade Payamhay-e-Asemani Textbook Based on the Extent of Focus on the Methods of Islamic Education
تحلیل محتوای کتاب درسی پیام‌های آسمان پایه هفتم بر اساس میزان پرداختن به انواع روش‌های تربیت اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Shirazi High School Students' Perceptions of Extracurricular Activities and Their Relationship with Demographic Variables
ادراک دانش‌آموزان دبیرستانی شهر شیراز نسبت به فعالیت‌های پرورشی مدارس و بررسی رابطه آن با متغیرهای زمینه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 1 (2016-1)


Explaining the Dimensions and Components of Human Spiritual Growth and its Analysis in Terms of Iran’s Education Fundamental Reform Document
تبیین ابعاد و مؤلفه های رشد معنوی انسان و تحلیل آن در محتوای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Mediation of Students’ Religious Orientation in Relation to Family Communication Patterns and Critical Thinking Dispositions
واسطه گری جهت گیری مذهبی دانشجویان در رابطه بین الگوهای ارتباطی خانواده و گرایش به تفکر انتقادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of the Relationship between Commitment to Islamic Teachings and the Level of Depression and Anxiety in High School Students
بررسی رابطه بین التزام به تعالیم اسلامی و سطح افسردگی و اضطراب در بین دانش‌آموزان مقطع دبیرستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Content Analysis of High School “Din va Zendegi” Textbooks Based on the Principles and Methods of Education Extracted from the Book “Al Mahjat Al Beyzaa Fel Tahzib al Ahya” (with Emphasis on Monjiyat & Adat)
تحلیل محتوای کتاب‌های‌ درسی دین و زندگی دوره متوسطه بر مبنای اصول و روش‌های تربیتی مستخرج از المحجه البیضاء فی‌التهذیب الاحیاء (با تأکید بر بخش عادات و منجیات)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of the Relation of the Internet and Satellite Programs Usage with the Religious Identity in High School Students
بررسی رابطه استفاده از اینترنت، برنامه‌های شبکه‌های ماهواره‌ای و هویت دینی دانش‌آموزان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Religious Orientation and Socio-economic Status in the Development of Moral Judgment in Teenage Students
نقش جهت گیری مذهبی و وضعیت اقتصادی - اجتماعی در تحول قضاوت اخلاقی نوجوانان دانش آموز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles