[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 1، شماره 1 - ( 1394 ) ::
جلد 1 شماره 1 صفحات 107-132 برگشت به فهرست نسخه ها
واسطه گری جهت گیری مذهبی دانشجویان در رابطه بین الگوهای ارتباطی خانواده و گرایش به تفکر انتقادی
محبوبه فولادچنگ*1، فاطمه قدومی زاده2
1- روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز ، foolad@shirazu.ac.ir
2- روانشناسی تربیتی، دانشگاه شیراز
چکیده:   (2789 مشاهده)
هدف از پژوهش حاضر، بررسی پیشایندهای گرایش به تفکر انتقادی در قالب یک مدل علّی است که در آن واسطهگری جهتگیری مذهبی در رابطهی با الگوهای ارتباطی خانواده و تفکر انتقادی مورد مطالعه قرار گرفت. روش پژوهش توصیفی است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش دانشجویان شاغل به تحصیل دانشگاه شیراز در سال تحصیلی 1392-1391 بودند که از این میان تعداد 352 نفر (189 دختر و 163 پسر) به عنوان نمونه به روش نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای انتخاب شدند. ابزار جمعآوری اطلاعات پرسشنامههای الگوهای ارتباطی خانواده، خودگردانی مذهبی و سیاهه گرایش به تفکر انتقادی بود که پایایی آنها به وسیله ضریب آلفای کرونباخ و روایی آنها به کمک روش تحلیل عاملی بررسی شد. نتایج حاصله حاکی از پایایی و روایی قابل قبول آزمونها بود. مدل فرضی با بهره‌گیری از روش آماری تحلیل مسیر با استفاده از رگرسیون چندگانه به روش متوالی همزمان براساس مراحل بارون و کنی مورد تحلیل قرار گرفت. یافتهها نشان داد که جهتگیری گفت و شنود خانواده به‌طور مثبت و جهتگیری همنوایی به طور منفی گرایش به تفکر انتقادی را پیش‌بینی می‌کند. هر دو بعد الگوی ارتباطات خانواده پیشبینی- کننده جهتگیری مذهبی هستند. همچنین، جهتگیری مذهبی همانندسازی شده به طور مثبت و جهتگیری مذهبی درونفکنی شده به طور منفی گرایش به تفکر انتقادی را پیشبینی مینماید. نتایج بررسی واسطهگری نیز نشان داد که جهت‌گیری گفت و شنود با واسطه جهتگیری مذهبی همانندسازی شده به بهبود تفکر انتقادی می‌انجامد. این در حالی است که همنوایی خانواده با واسطهگری جهتگیری مذهبی درونفکنی شده به کاهش تفکر انتقادی منجر میشود. 
واژه‌های کلیدی: الگوهای ارتباطی خانواده، جهت‌گیری مذهبی، گرایش به تفکر انتقادی
متن کامل [PDF 649 kb]   (970 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي- كمي
دریافت: 1394/1/31 | پذیرش: 1394/7/26 | انتشار: 1396/8/9
فهرست منابع
1. Alcock, J. E., & Otis, L. P. (1980). Critical thinking about belief in the paranormal. Psychology Report, 46, 479- 482. [DOI:10.2466/pr0.1980.46.2.479]
2. Allport, G. W. (1950). The individual and his religion: A classic study of the function of religious sentiment in the personality of the individual. New York: Macmillan.
3. Allport, G. W., & Ross, J. M. (1967). Personal religious orientation and prejudice. Journal of Personality and Social Psychology, 5, 423 - 443. [DOI:10.1037/h0021212]
4. Banning, B. (2006). Measures that can be used to instill critical thinking skills in nurse prescribers. Nurse Education in Practice, 6, 98-105. [DOI:10.1016/j.nepr.2005.10.001]
5. Bronferbrenner, U. (1986). Ecology of the family as a context for human development. Development of Psychology, 22, 723-742. [DOI:10.1037/0012-1649.22.6.723]
6. Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. New York: Plenum Press. [DOI:10.1007/978-1-4899-2271-7]
7. Denney, T. H. (2008). Relationships between religion and prejudice: Implicit and explicit measures. Psychology Thesis of Doctor of Philosophy. Georgia State University.
8. Ennis, R. H. (2002). An outline of goals for a critical thinking curriculum and its assessment. Retrieved from http://faculty. ed. Uiuc. edu/rhennis
9. _________ (2011). Critical thinking: Reflection and perspective-Part I. Inquiry, Vol. 26, 1.
10. Facione, P. A. (2011). Critical thinking: What it is and why it counts (a resource paper). Millbrae, CA: California Academic Press.
11. Fitzpatrick, M. A. (2004). The family communication patterns theory: Observations on its development and application. The Journal of Family Communication,4, 167-179. [DOI:10.1080/15267431.2004.9670129]
12. Fitzpatrick, M. A., & Ritchie, L. D. (1994). Communication schemata within the family: Multiple perspectives on family interaction. Human Communication Research, 20, 275-301. [DOI:10.1111/j.1468-2958.1994.tb00324.x]
13. Flor, D. L., & Knapp, N. F. (2001). Transmission and transaction, predicting adolescents internalization of parental religious values. Journal of Family Psychology, 15(4), 627-645. [DOI:10.1037/0893-3200.15.4.627]
14. Francis, L. J. (2000). The relationship between bible reading and purpose in life among13-15 years olds. Mental Health, Religious and Culture, 3, 27-36. [DOI:10.1080/13674670050002072]
15. Goldberg, L. (2011). Reasoning and religion: The relevance of the academic study of religion to critical thinking pedagogy. A thesis of Waikato University.
16. Greenhood, A. F. (2004). Prior beliefs and methodological concepts in scientific reasoning. Applied cognitive psychology, 18, 203-221. [DOI:10.1002/acp.959]
17. Grusec, J. F. , & Goodnow, J. (1994). Impact of parental discipline methods on the child's internalization of values: A reconceptualization of current points of view. Developmental Psychology, 30(1), 4-19. [DOI:10.1037/0012-1649.30.1.4]
18. Hergovich, A., & Arendasy, M. (2005). Critical thinking and belief on the paranormal. Personality and Individual Differences, 38, 1805- 1812. [DOI:10.1016/j.paid.2004.11.008]
19. Hoffman, M. L. , & Saltzstein, H. (1967). Parent discipline and the child's moral development. Journal of Personality and Social Psychology, 5(1), 45-57. [DOI:10.1037/h0024189]
20. Huang, Y. (2010). Family communication, communication apprehension and socio-communicative orientation: A study of Chinese students. M.A. Dissertation. University of Akron.
21. Kakai, H. (2001). The effect of independent and interdependent self-construal on the development of critical thinking dispositions: A quantitative and qualitative study. Unpublished doctoral dissertation, University of Hawaii, Hawaii, United States (AAT No. 3017402).
22. Kenny, D. (2013). Mediation. Retrieved from http://davidakenny. net/cm/mediate
23. Kirby, M. (2008). The impact of religious schema on critical thinking skills. Dissertations, Utah State University.
24. Koerner, A. F., & Fitzpatrick, M. A. (1997). Family type and conflict: The impact of conversation orientation and conformity orientation on conflict in the family. Communication Studies, 48, 59-78. [DOI:10.1080/10510979709368491]
25. ______________________________ (2004). Family communication pattern and social support in families of origin and adult children subsequent intimate relationships. (n. d.). International Association for Relationship Research, 14(3), 66- 89.
26. Mahapoonyanont, N. (2010). Factors related to critical thinking abilities: A meta-analysis. Procedia Social and Behavioral Sciences, 9, 986-990. [DOI:10.1016/j.sbspro.2010.12.272]
27. Moore, L. M., Rudd, R. D., & Penfield, R. D. (2002). (submitted for publication). Scale reliability and validity of the California Critical Thinking Disposition Inventory. Journal of Agricultural Education.
28. Purvis, A. (2009). Factors that influence the development of critical thinking skills in associate degree nursing student. Doctoral dissertation, the University of Georgia.
29. Rayan, R. M, Rigby, S., & King, K. (1993). Two types of religious internalization and their relations to religious orientations and mental health. Journal of Personality and Social Psychology, 65, 586-596. [DOI:10.1037/0022-3514.65.3.586]
30. Ricketts, J. C. (2003). The efficacy of leadership development, critical thinking disposition and student academic performance on the critical thinking skills of selected youth leaders. Doctoral Dissertation, The University of Florida.
31. Riggo, H. R., & Halpern, D. F. (2006). Understanding human thought: Educating students as critical thinkers. In W. Buskist & S. F. Davis (Eds.) Handbook of the teaching of psychology, (pp. 78- 84). Malden, MA: Blackwell. [DOI:10.1002/9780470754924.ch13]
32. Saroglou, V. (2002). Religion and the five factors of personality: A meta-analytic review. Personality and Individual Differences, 32(1), 15-25. [DOI:10.1016/S0191-8869(00)00233-6]
33. Schrodt, P., Witt, P. L., & Messersmith, A. S. (2008). A meta-analytical review of family communication patterns and their associations with information processing, behavioral and psycho-social outcomes. Communication Monographs, 75(3), 248-269. [DOI:10.1080/03637750802256318]
34. Strahan, B. J. (1996). Does religion support family relationships? It depends on what kind of religion. Australian Family Research Conference, 27-29.
35. Strenberg, R. J. (1985). Teaching critical thinking: Are we making critical mistakes?. Phi Delta Kappan, 67, 194-198.
36. Tobacyk, J. J. & Milford, G. (1982). Criterion validity for Ellis' irrational belief: Dogmatism and uncritical inferences. Journal of Clinical Psychological, 38, 605- 607. https://doi.org/10.1002/1097-4679(198207)38:3<605::AID-JCLP2270380323>3.0.CO;2-C [DOI:10.1002/1097-4679(198207)38:33.0.CO;2-C]
37. Vacek, E. J. (2009). Using a conceptual approach with concept mapping to promote critical thinking. Education Innovation, 48(1), 8-45. [DOI:10.3928/01484834-20090101-11]
38. Wierzbicki, M. (1985). Reasoning errors and be in the paranormal. Journal of Social Psychology, 125, 489- 494. [DOI:10.1080/00224545.1985.9713529]
39. Zarbakhsh, M., Hassanzadeh, S., Abolghasemi, Sh., & Taghavi, P. (2012). Relationship between perceived parenting styles and critical thinking with cognitive learning styles. Journal of Basic and Applied Scientific Research, 2 (10), 10007-10011.
ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Fouladchang M, Ghodoumi Zadeh F. The Mediation of Students’ Religious Orientation in Relation to Family Communication Patterns and Critical Thinking Dispositions. qaiie. 2016; 1 (1) :107-132
URL: http://qaiie.ir/article-1-35-fa.html

فولادچنگ محبوبه، قدومی زاده فاطمه. واسطه گری جهت گیری مذهبی دانشجویان در رابطه بین الگوهای ارتباطی خانواده و گرایش به تفکر انتقادی. مسائل كاربردي تعليم و تربيت اسلامي. 1394; 1 (1) :107-132

URL: http://qaiie.ir/article-1-35-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 1، شماره 1 - ( 1394 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه علمی پژوهشی مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی Quarterly Journal of Applied Issues in Islamic Education
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4331
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)