:: دوره 5، شماره 4 - ( 1399 ) ::
جلد 5 شماره 4 صفحات 109-126 برگشت به فهرست نسخه ها
شناسایی مولفه‌های انگیزه‌بخش مناجات خمسه عشر بر انس دانش‌آموزان با خدا
محمدتقی مبشری*1، محمود صفری2، مریم ملکی فارمد2
1- دانشگاه فرهنگیان ، mt_mobasheri@yahoo.com
2- دانشگاه فرهنگیان
چکیده:   (112 مشاهده)
هدف از این تحقیق شناسایی مولفه‌های انگیزه‌بخش مناجات خمسه­عشر بر انس دانش‌آموزان با خدا بود. جامعه آماری پژوهش دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه تبادکان مشهد در سال تحصیلی 1398-1399 به تعداد حدود 6150  دانش‌آموز بود که بر اساس جدول مورگان 360 دانش‌آموز بهعنوان نمونه از طریق نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر اجرا آمیخته (کیفی-کمی) بود. به‌منظور گردآوری داده‌ها در بخش کیفی، متن مناجات خمسه­عشر با بهره‌گیری از نرم‌افزار کیفی NVivo10 مورد مطالعه قرار گرفت و سپس از طریق کدگذاری باز و محوری، مولفه‌های موثر بر انس با خدا شناسایی گردید. همچنین، براساس مولفه‌های استخراج شده پرسشنامه محقق‌‌ساخته 32 گویه‌ای با طیف 5 ارزشی لیکرتی(خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد) تدوین گردید. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط اساتید صاحب‌نظر تایید شد. پایایی پرسشنامه 935/0 آلفای کرونباخ محاسبه گردید. در بخش کمی، برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نیز از مجموعه آمار توصیفی و استنباطی شامل آلفای کرونباخ، میانگین واریانس استخراج‌شده، جذر میانگین واریانس استخراج‌شده، کولموگروف-اسمیرنف، تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تأییدی، آزمون t تک نمونه‌ای از طریق نرم‌افزارهای NVivo10، SPSS24، Smart-PLS استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که مولفه­های مستخرج از مناجات خمسه­عشر (حق‌الله، حق‌المعصوم، حق‌الناس و حق‌النفس) تاثیر به‌سزایی در انس دانش‌آموزان دختر با خدا دارد.
واژه‌های کلیدی: مناجات خمسه‌عشر؛ حق‌الله؛ حق‌المعصوم؛ حق‌الناس؛ حق‌النفس‌.
متن کامل [PDF 621 kb]   (11 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي- كمي
دریافت: 1399/10/14 | پذیرش: 1399/11/10 | انتشار: 1400/1/10XML   English Abstract   Printدوره 5، شماره 4 - ( 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها