فصلنامه علمی پژوهشی مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی- اهداف و زمینه‌ها
اهداف نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/8/7 | 
اهداف و چشم‌انداز
هدف اصلی مجله مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی چاپ مقاله‌های پژوهشی کاربردی  با کیفیت در حوزه‌های تعلیم و تربیت (فلسفه تعلیم و تربیت، مدیریت آموزشی، روان‌شناسی تربیتی و... ) با رویکرد اسلامی است تا زمینه مناسب برای رشد و ارتقای هرچه بیشتر آموزش و پرورش رسمی کشور فراهم شود.

محورهای موضوعی
- تحلیل و ارائه آراء و اندیشه‌های تعلیم و تربیتی اندیشمندان مسلمان  و کاربست آن در نظام آموزش و پرورش
- بررسی ساحت‌ها و ابعاد تربیت رسمی و عمومی با رویکرد اسلامی
- طرح موضوعات و چالش‌های اساسی تعلیم و تربیت کشور و ارائه دیدگاه‌های نوین و استدلالی به متولیان و دست‌اندرکاران برای دستیابی به تعلیم و تربیت اسلامی
- ارزشیابی از هدف‌ها، برنامه‌ها و روش‌های جاری در تعلیم و تربیت اسلامی در نظام آموزش و پرورش  رسمی و عمومی
- گسترش و نشر علم و دانش کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی
 
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی پژوهشی مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی:
http://qaiie.ir/find.php?item=1.42.14.fa
برگشت به اصل مطلب