فصلنامه علمی پژوهشی مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی- سیاست تعارض منافغ
سیاست تعارض منافغ

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/25 | 

سیاست تعارض منافع 

مجله مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی متعهد به اجرای توصیه‌نامه‌های کمیته جهانی سردبیران پزشکی در خصوص مسئولیت‌های نویسندگان- تعارض منافع است. نویسندگان باید هنگام ارسال مقاله اطلاعات مربوط به منافع مالی یا دیگر منافعی که در نگارش مقاله تاثیرگذار بوده است را بیان کنند.  همچنین نویسندگان باید منابع حمایت مالی مقاله را نیز اعلام نمایند. کامل کردن و امضاء فرم رعایت تعهد و اخلاق نشر و فرم  اظهارنامه تعارض‌های منافع بالقوه برای نویسندگان ضروری است. 
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی پژوهشی مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی:
http://qaiie.ir/find.php?item=1.149.34.fa
برگشت به اصل مطلب