فصلنامه علمی پژوهشی مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی- مقالات آماده انتشار
مقالات آماده انتشار

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/8/4 | 
 • بازنمایی تجربه زیسته مادران در مهیاسازی فرزندان دختر برای انجام تکالیف عبادی
  دکتر فاطمه رمضانی، رضا جعفری هرندی
 • الگوی مفهومی تغییر درونی مطلوب بر پایه قرآن کریم: استنتاج اصول تربیتی
  خانم سمیه پاپی، دکتر سیدجلال هاشمی، دکتر پروانه ولوی، دکتر مسعود صفایی مقدم
 • رویکرد نواندیشی اسلامی در حوزه زنان، مبانی و اهداف تربیتی آن
  خانم زینب نوری ممبنی، آقا مسعود صفایی مقدم، آقا محمد جعفر پاکسرشت، دکتر پروانه ولوی
 • بررسی اثربخشی آموزش هوش معنوی مبتنی بر آموزه‌های تربیت اسلامی بر آخرت نگری و جهت گیری مذهبی دانشجویان
  دکتر عباس توان، خانم زهرا سلیمانی فرد
 • بررسی اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد سهم‌گذاری مبتنی بر هستی‌شناسی اسلامی در ارتقاء مسئولیت‌پذیری و سازگاری دختران جوان
  خانم فاطمه اله ‌وردی، دکتر معصومه اسمعیلی
 • تبیین فرآیند فرهنگ پذیری بر اساس آموزه های اسلامی با تاکید بر نقش مدارس
  نیکو دیالمه، اکرم گودرزی، عطیه عظیمی
 • نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی پژوهشی مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی:
  http://qaiie.ir/find.php?item=1.131.48.fa
  برگشت به اصل مطلب