فصلنامه علمی پژوهشی مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی- فرایند پذیرش مقالات
شرایط پذیرش مقالات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/12 | 

فرایند پذیرش مقالات

فرایند داوری تخصصی در مجله مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی یک سازوکار کنترل کیفیت است. فرایندی که در آن متخصصان در حوزه پژوهش مربوطه، مقالات را مورد بررسی قرار می‌دهند. با این حال، پذیرش و یا رد نهایی مقاله بر عهده داوران تخصصی نیست. تصمیم نهایی در خصوص چاپ مقاله توسط اعضای هیأت تحریریه  براساس نظر داوران محترم و بررسی مقاله است و در رأس این تصمیم‌گیری نیز سردبیر قرار دارد.

داوری تشخیصی(حداکثر ۱۰ روز)

بعد از بارگذاری مقاله توسط نویسنده، مقاله به طور اجمالی بررسی می‌شود. در بررسی اولیه، برخی مقاله ها به دلیل عدم تناسب موضوعی و نداشتن معیارهای لازم رد می‌شوند و تنها مقاله‌هایی که واجد شرایط زیر باشند به داوری تخصصی ارسال می‌شوند:

۱. با اهداف و چشم اندازهای فصلنامه مطابقت داشته باشد.

۲. موضوعات کاربردی در زمینه تعلیم و تربیت اسلامی در متن مقاله به خوبی تبیین شده باشد.

۳. مقاله به لحاظ محتوایی و علمی واجد شرایط ارسال به داوری باشد.

۴. شیوه نامه نگارش فصلنامه در آن رعایت شده باشد.

داوری تخصصی (۲ الی چهار ماه)

مقاله‌هایی که در مرحله بررسی تشخیصی مناسب تشخیص داده شوند، به دو داور با حفظ محرمانگی و بدون نام ارسال می‌شوند. نه داور از نام نویسندگان مطلع است و نه نویسندگان از نام داور. براساس نتایج داوری و مطابق نظر هیأت تحریریه ممکن است برخی مقالات به حداکثر ۴ داور نیز ارسال شود. در این صورت ممکن است فرایند داوری بیش از دو ماه به طول انجامد. سپس سردبیر به همراه سایر اعضای هیئت تحریریه مقاله را براساس گزارش تخصصی داوران و توضیحات آنها و ویرایش‌های انجام شده توسط نویسنده بررسی می­‌کنند و بر این اساس تصمیم گیری انجام می‌شود . بدین صورت که در صورتی که اصلاحات به عمل آمده مورد تأیید قرار گیرد پذیرفته و در فرایند چاپ قرار خواهد گرفت. فصلنامه زمانی اقدام به انتشار مقاله خواهد کرد که تغییرات پیشنهاد شده در متن مقاله انجام شده باشد. در این بخش، نویسنده مقاله بازنگری شده را مجدداً بارگذاری می‌کند و مجدداً کیفیت مقاله بررسی می‌شود. (پذیرش مشروط) . تمامی مقالات، پس از صفحه آرایی و ویراستاری و قبل از انتشار برای نویسنده مسئول ارسال می‌شوند، تا در صورتی که مواردی نیاز به کنترل و تغییر داشته باشند، انجام شود و در نهایت، تاییدیه نویسنده برای انتشار اخذ می‌شود).

* در حال حاضر برای پذیرش مقاله وجهی دریافت نمی‌شود.
 نکته : تمامی مکاتبات با نویسنده مسؤول انجام می‌شود و تنها مراحل به صورت مختصر به اطلاع سایر نویسندگان می‌رسد. پیگیری تمام امور مربوط به مراحل و نتایج داوری، زمان ویرایش، پذیرش و چاپ مقاله تنها توسط نویسنده مسؤول مقاله انجام می‌شود. دفتر نشریه از پاسخگویی به سایر نویسندگان همکار مقاله معذور است.
 
درخواست اصلاحات در مقاله صرفاً جهت ارتقا مقاله نویسندگان است و به منزله نشر مقاله نیست. بعد از اصلاحات، مقاله مجدداً توسط داور و سپس هیئت تحریریه بررسی می شود.

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی پژوهشی مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی:
http://qaiie.ir/find.php?item=1.119.25.fa
برگشت به اصل مطلب