فصلنامه علمی پژوهشی مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی- راهنمای نگارش مقاله
راهنمای نگارش مقاله

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/8/7 | 
شرایط پذیرش مقالات
مقالات ارسالی باید واجد شرایط ذیل باشند:
 • در محدوده آموزش و پرورش باشد.
 • حاوی مطالب نکات نو و مفید برای آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران باشد.
 • براساس مطالعات و پژوهش های مبتنی بر روش‌های علمی تدوین شده باشد.
 • با اصول اخلاقی، دینی، اعتقادی، ملی و فرهنگی کشور مغایرت نداشته باشد.
 • نثر مقاله و شیوایی نگارش از جمله معیارهای مهم داوری مقاله است.
 • در نشریات دیگر چاپ نشده باشد.
 • هیأت تحریریه فصلنامه در پذیرش، رد و اصلاح مقاله‌ها آزاد است.
 • مسئولیت دیدگاه‌ها و نظریه‌های ارائه شده به عهده نویسندگان مقاله‌هاست.
 • در صورت ارائه مقاله به نشریه‌ای دیگر، پیگیری آن در این فصلنامه متوقف می‌شود.  
 
ویژگی های ساختاری و صوری مقالات
 • مقاله حداکثر 25 صفحه 4 Aدر محیط word تنظیم و به پست الکترونیک فصلنامه ارسال شود.
 • چکیده یا معرفی مقاله هم به زبان فارسی و هم انگلیسی در حدود 200 تا 250 کلمه همراه مقاله ارسال شود.
 • کلید واژه‌ها: به ترتیب اهمیت و ارتباط با موضوع (3 تا 5 مورد).
 • مقدمه : شامل زمینه، مبانی نظری و پیشینه ، شرح مساله، ضرورت بررسی، مدل نظری، اهداف، پرسش‌ها یا فرضیه‌ها.
 • روش پژوهش: شامل روش و طرح پژوهش، جامعه آماری یا جامعه تحلیلی، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه، ابزار پژوهش و روش تحلیل داده‌ها.
 • گزارش یافته‌ها: شامل توضیحات، جداول، نمودارها و اشکال، در صورت استفاده از جدول، نمودار و شکل، شماره جدول‌ها و عنوان آنها در بالای جدول و شماره نمودارها و عنوان آنها زیر نمودارها قرار گیرد.
 • بحث و نتیجه‌گیری: مقایسه یافته‌ها با پیشینه یا تطبیق با مبانی نظری، تفسیر نتایج، مقایسه نتایج به دست آمده و تبیین نتایج.
 • پیشنهادها: ارائه راهکارهایی برای حل مشکلات شناسایی شده یا در ارتباط با نتایج به‌دست آمده با ارجاع به آنها.
 • محدودیت ها
 • اطلاعات مربوط به منابع در پایان مقاله، به ترتیب الفبایی، با ذکر نام خانوادگی و نام نویسنده، سال انتشار، عنوان منبع، نام مترجم منبع (در صورتی که ترجمه فارسی آن چاپ شده است)، محل انتشار و نام ناشر به تفکیک منابع فارسی و انگلیسی و بر اساس سبک APA تنظیم شود. در متن مقاله، نام خانوادگی نویسنده و سال انتشار کتابها و منابع مورد استفاده داخل پرانتز ذکر شود. در صورتی که مطلبی از نویسنده یا محققی نقل شده است، شماره صفحه اثر وی نیز ذکر شود.
 • در مقالات برگرفته از پایان‌نامه، ذکر پایان‌نامه، نام دانشگاه و نام استاد راهنما الزامی است.
 • معادل خارجی کلمات (اسامی/ علائم اختصاری) در پاورقی درج گردد.
 • اطلاعات مربوط به مؤلف یا مترجم شامل: نام، نام‌خانوادگی، میزان تحصیلات، رشته تحصیلی، درجه علمی، آخرین سمت، آدرس محل کار یا منزل، تلفن تماس، نمابر و پست الکترونیکی به همراه مقاله ضمیمه شود.
قابل توجه نویسندگان: مشخصات نگارندگان مقاله می بایست (در قسمت فارسی و انگلیسی) به صورت کامل در سامانه نوشته شود: وابستگی سازمانی نویسندگان (درجه علمی، گروه آموزشی، دانشکده، دانشگاه، شهر، کشور) یا (نام مؤسسه متبوع، شهر، کشور)، ایمیل، شماره همراه و درجه علمی آنها. ترتیب و اسامی نویسندگان تحت هیچ شرایطی قابل تغییر نخواهد بود. نویسنده مسئول می بایست عضو  هیات علمی باشد. در صورت نقض این موارد، مقاله بدون بررسی از سامانه حذف خواهد شد
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی پژوهشی مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی:
http://qaiie.ir/find.php?item=1.48.17.fa
برگشت به اصل مطلب