فصلنامه علمی پژوهشی مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی- هیات تحریریه
معرفی اعضای هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۷ | 
اعضای هیات تحریریه عبارتند از:

دکتر قدسی احقر: دانشیار برنامه‌ریزی درسی، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
دکتر حسنعلی بختیار نصرآبادی: استاد فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه اصفهان
دکتر سعید بهشتی: استاد فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی، دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر حمید پارسانیا: دانشیار علوم اجتماعی، دانشگاه تهران
دکتر منیره رضایی : دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
دکتر سیدمهدی سجادی: استاد فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه تربیت مدرس
دکتر علیرضا صادق‌زاده ‌قمصری: استادیار فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه تربیت مدرس
دکتر معصومه صمدی: دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
دکتر سیدحمیدرضا علوی: استاد فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محسن فرمهینی فراهانی: دانشیار فلسفه تعلیم وتربیت، دانشگاه شاهد
دکتر فرهاد کریمی: استادیار روان شناسی تربیتی، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
دکتر حسن ملکی: استاد برنامه ریزی درسی، دانشگاه علامه طباطبایی
 
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی پژوهشی مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی:
http://qaiie.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب