فصلنامه علمی پژوهشی مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی- سیاست انتشار نشریه
سیاست انتشار نشریه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/17 | 
 سیاست دسترسی آزاد به مقالات مجله مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی
فلسفه  انتشار این فصلنامه بر مبنای پژوهش به نفع عموم است و همچنین گفتنی است که تحقیقات محصول سرمایه‌گذاری جامعه است و ثمره آن نیز باید بدون تبعیض و مرزبندی در اختیار عموم جامعه قرار گیرد. به همین دلیل این نشریه مقالات خود را به صورت دسترسی آزاد و رایگان ارائه می‌کند. پشتیبانی مالی نشریه بر عهده صاحب امتیاز مجله است. خوانندگان مقالات را می‌توانند به صورت رایگان مطالعه، بارگیری و یا به اشتراک بگذارند.
 
سیاست‌های نشر
مجله مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی  به صاحب امتیازی پزوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش  منتشر می‌شود؛ مطابق بیانیه بتسدا در خصوص انتشار دسترسی آزاد در ۲۰ ژوئن ۲۰۰۳؛ طور کامل الزامات انتشار دسترسی آزاد را طبق (CC-BY-NC) رعایت می‌کند. بر اساس قوانین انتشار دسترسی آزاد اجازه اشتراک (تکثیر و بازآرایی محتوا به هر شکل) و انطباق (بازترکیب، تغییر شکل و بازسازی بر اساس محتوا) داده می شود. جهت مطالعه بیشتر در خصوص این سیاست‌ها می‌توانید به  (CC-BY-NC) مراجعه کنید.


 
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی پژوهشی مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی:
http://qaiie.ir/find.php?item=1.130.32.fa
برگشت به اصل مطلب