:: دوره 6، شماره 4 - ( 1400 ) ::
جلد 6 شماره 4 صفحات 102-81 برگشت به فهرست نسخه ها
اثربخشی روش تدریس همتایان برمیزان باورهای انگیزشی و یادگیری درس هدیه‌های آسمان دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی شهر فراهان
حسین رحمانی تیرکلایی1، مرتضی فراهانی2، مهدیه مهدیه اسفینی فراهانی3، بهمن یاسبلاغی شراهی2
1- دانشگاه پیام نور ، com rahmanitirkalai1391@yahoo.com
2- دانشگاه اراک
3- دانشگاه فرهنگیان
چکیده:   (997 مشاهده)
هدف: با توجه به ضرورت بهبود فرایند یادگیری و آموزش و ایجاد انگیزه در فراگیران از طریق به کارگیری روش های تدریس نوین و مشارکتی، پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش از طریق همتایان بر میزان باورهای انگیزشی و یادگیری درس پیامهای آسمان دانش آموزان پایه ششم ابتدایی در سال تحصیلی 99-1398 انجام شد.
 روش: در پژوهش حاضر از روش نیمه آزمایشی و طرح پیش­آزمون پس­آزمون  همراه با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش­آموزان پسر پایه ششم ابتدایی شهر فراهان بود و نمونه شامل 35 نفر از دانش­آموزان این پایه بود که به شیوه تصادفی به دو گروه (کنترل) و (آزمایش) تقسیم شدند. گروه کنترل به روش سخنرانی به همراه پرسش و پاسخ و گروه آزمایش به روش همتایان آموزش دیدند. داده­ها با استفاده از آزمون‌ کوواریانس و نسخه 24 نرم افزار spss تحلیل شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات نیز آزمون معلم ساخته و پرسشنامه باورهای انگیزشی پنتریج وهمکاران بود.
یافته ­ها : با توجه به نتایج تحلیل آماری، آموزش از طریق همتایان بر میزان باورهای انگیزشی و یادگیری دانش­آموزان تأثیر معنی داری داشته است (p<0/05). دانش آموزان گروه آزمایش توانستند در متغیرهای یادگیری و باورهای انگیزشی نمرات بالاتری نسبت به گروه کنترل به دست آورند.
نتیجه­ گیری : می­توان نتیجه گرفت آموزش از طریق همتایان میزان باورهای انگیزشی و یادگیری دانش­آموزان را به صورت چشمگیری افزایش داده است. بنابراین این روش در صورت کاربرد صحیح می تواند دانش آموزان را به یادگیری بیشتر و بهتر ترغیب کند.
واژه‌های کلیدی: آموزش، باورهای انگیزشی، روش تدریس همتایان، یادگیری
متن کامل [PDF 1389 kb]   (630 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي- كمي
دریافت: 1400/5/2 | ویرایش نهایی: 1400/11/30 | پذیرش: 1400/10/26 | انتشار: 1400/11/10 | انتشار الکترونیک: 1400/11/10
فهرست منابع
1. آباراشی، اعظم. (1397). تاثیر آموزش همتایان بر نیازهای روان شناختی و انگیزش تحصیلی در درس ریاضی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار.
2. ابراهیمی قوام، صغری و خاقانی زاده، مرتضی. (1387). نقش انگیزش در یادگیری. نشریه علمی پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 4(1 ). 2-1.
3. ادیب حاج باقری، محسن و افاضل، محمدرضا. (1390). مقایسه تاثیر روشهای تدریس بر رضایت، اضطراب و یادگیری دانشجویان پرستاری. مجله افق توسعه آموزش پزشکی ، 3(4) . 14-11 .
4. ادیب حاج باقری، محسن و مطهریان، الهام سادات. (1395). آموزش به شیوه همتای نزدیک در علوم پزشکی : مرور سیستماتیک. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 16 (42). 377 – 366.
5. ادیب، حاج باقری.(1387). تاثیر سه روش آموزشی بر پیشرفت تحصیلی، رضایت از یادگیری و اضطراب دانشجویان پرستاری. مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، 1(5).42-35 .
6. بهرامیان، سمیه؛ نادی، محمدعلی و کریمی، فریبا( 1399). شناسایی مولفه‌های مدرسه شاد در نظام آموزش ابتدایی ایران بر مبنای فرهنگ ایرانی، اسلامی، مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی، 3(5). 33-60
7. پارچه بافیه، سمانه؛ صفوی، محبوبه؛ مشعوف، سهیلا؛ صالحی، شیوا؛ اسماعیل پور زنجانی، سیمین و بخشنده، هومن. ( 1396). تاثیر بکارگیری آموزش به شیوه گروه همتایان بر خودکارآمدی بالینی دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران. نشریه آموزش پرستاری ، 6(6). 15- 8.
8. دستجردی، نگین و داورپناه، هدایت الله (1398). مدل‌یابی معادلات ساختاری روابط بین قابلیتهای سیستم مدیریت یادگیری با تقویت باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیم دانشجویان مجازی دانشگاه اصفهان، راهبردهای شناختی در یادگیری، 7(12). 78-108
9. توکلیان، محبوبه (1387). بررسی راهبردهای خود تنظیمی با انگیزش پیشرفت و خودکارآمدی رایانه ای دانشجویان . پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اراک.
10. رحیمی نسب، حجت اله؛ صفایی مقدم ، مسعود و مرعشی ، منصور (1395). واکاوی نقش انگیزه در یادگیری مادام العمر. همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم وتربیت ایران ، دانشگاه شیراز.
11. رضاداد، علیه؛ صالحی، منیره و موسوی، مهسا (1400). تحلیل محتوای انواع بازی و بازیوارسازی(گیمیفیکیشن) در کتاب های درسی قرآن و دینی دوره ابتدایی و محتوای رسمی این دروس در اپلیکیشن شاد، مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی، دوره 6، شماره 3
12. سلاجقه، مهلا و حسینی شاوون، امین. (1397). نقش انگیزش در یادگیری. مجله مرکز مطالعات و توسعه علوم پزشکی یزد ، دوره 2(13). 173-172.
13. سلطان‌احمدی،زینب؛ کیهان،جواد؛ ملکی‌آوارسین، صادق و یاری‌حاج‌عطالو، جهانگیر(1400) طراحی الگوی مطلوب برنامه درسی تربیت دینی در دوره پیش دبستانی، مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی، سال ششم شماره 1، 7-30
14. سلمانی، منصور؛ خامسان، احمد و اسدی یونسی ، محمدرضا. (1396). نقش واسطه ای باورهای انگیزشی در رابطه ی ادراک از جوّ کلاس و تعلل ورزی دانشجویان. فصلنامه روان شناسی تربیتی ، 43(13). 148- 147.
15. صادقی‌دیزج، الناز؛ حسنی نسب، سید داوود؛ عسگریان، فریبا؛ شیر علی پور، اصغر و مقصودی محمدرضا. (1393). فراتحلیل اثربخشی روش های تدریس فعال در عملکرد تحصیلی دانش آموزان ایرانی: یک مطالعه مرور ساختاریافته. فصلنامه روان شناسی تربیتی ، 35(11). 88-80.
16. صفری، میترا؛ یزدان پناه، بهروز؛ غفوریان شیرازی، حمید رضا و یزدان پناه، شهرزاد (1385). مقایسه تاثیر تدریس به روش سخنرانی و مباحثه بر میزان یادگیری و رضایت دانشجویان. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 6 (1 ).76-59
17. صولتی، مهرداد؛ جوادی، رفعت؛ حسینی تشنیزی، سعید و اصغری، نسرین. (1389 ). میزان مطلوبیت دو روش تدریس مشارکتی از دیدگاه دانشجویان. مجله پزشکی هرمزگان ، (14 ) 3 . 192-191 .
18. علیپور، شیوا؛ حیدری، حسن؛ نریمانی،محمد و داودی، حسین( 1399). مقایسه اثربخشی روش تدریس مشارکتی و سنتی بر اشتیاق تحصیلی، خودکارامدی و حودتنظیمی دانش آموزان. پژوهش در نظام های آموزشی. 14 (48)، 39-23
19. ظریف نژاد، غلامحسین؛ مظلوم، سید رضا؛ میر حیقی، امیر حسین؛ رجب پور، محمد و اختر نژاد، محمد. ( 1394). تجربه یادگیری به روش آموزش گروهی همتایان، یک مطالعه کیفی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی ، 15 (4 ) ، 40-27 .
20. عطایی، نگار و پنجه پور، مجتبی.( 1394 ). مقایسه اثربخشی روش تدریس فعال تعاملی و سنتی در رضایت مندی و یادگیری درس بیوشیمی بالینی دانشجویان داروسازی. مجله ی توسعه آموزش در علوم پزشکی.8(19). 91-81.
21. فلاحی، مریم؛ خلیفه، قدرت ا... و قاسمی سامنی، متین.(1395). یادگیری مشارکتی در محیط های یادگیری الکترونیکی. نشریه مطالعات آموزشی نما، 5(1). 33-32 .
22. فیاض ، ایراندخت، کاظمی ، سیما، رئیسون ، محمدرضا، محمدی ، یحیی.(1395). ارتباط باورهای انگیزشی یادگیری و ابعاد منبع کنترل با پیشرفت تحصیلی دانشجویان. پژوهش در علوم پزشکی. 8(2). 69-73 .
23. قائمی‌نیک، محمدمهدی و سعیدی، علی (1400). بررسی میزان و عوامل موثر بر انگیزش تحصیلی طلاب سطح یک حوزه علمیه مشهد، مسائل کاربردی در تعلیم و تربیت اسلامی، سال ششم شماره 361-80
24. کریمی‌مونقی، حسین؛ محمدی، اعظم؛ صالح مقدم، امیر رضا؛ غلامی،حسن؛ کارشکی، حسین و زمانیان ، نازنین. (1393). مقایسه تأثیر آموزش به روش یادگیری مشارکتی و سخنرانی بر باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی.14(5).400-393 .
25. مفیدیان‌نایینی، بتول(1396). تحلیل محتوای کتاب هدیه‌های آسمان بر اساس الگوی ویلیام رومی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردکان.
26. AbdulRaheem,Y., Yusuf , H.T.,& Odutayo , A.O.(2017). Effect of Peer Tutoring on Students'Academic Performance in Economics in Ilorin South, Nigeria. Journal of Peer Learning,(2)10. 95-102.XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 6، شماره 4 - ( 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها